Regulamin Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej

ORGANIZATOR:

Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
tel. +48 505 122 823; mfo.pttk.pl; poczta@mfo.pttk.pl
HONOROWY PATRONAT:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Marszałek Województwa Mazowieckiego

TERMIN: 16 marca 2024 roku w godz. 10:00-12:00

CEL:
Poznawanie i poszerzanie, przez młodzież, wiedzy o pięknie ziemi ojczystej, jej przeszłości 
i teraźniejszości; popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku; propagowanie kultury udziału w wycieczkach turystycznych.

KATEGORIE 
Turniej organizowany jest dla młodzieży trzech typów szkół:
 • szkoły podstawowe
 • szkoły ponadpodstawowe
 • szkoły specjalne
UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA
 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze zgłoszonych szkół.
 2. Uczniowie zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie zobowiązują się równocześnie do rozwiązywania testów konkursowych indywidualnie oraz bez korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, encyklopedii i innych pomocy.
 3. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu. Regulamin zamieszczono na stronie mfo.pttk.pl.
 4. Zgłoszenia uczestników przyjmują w szkołach opiekunowie SKKT albo nauczyciele koordynujący, a następnie przesyłają wypełnione zbiorcze zgłoszenie szkoły (tabela w załączeniu) na adres: poczta@mfo.pttk.pl. Zgłoszenie musi być w edytowalnym pliku, nie dopuszcza się skanów lub list pisanych ręcznie.
 5. W przypadku, gdy brak jest możliwości zgłoszenia uczestników przez szkołę, zgłoszenie może przesłać Oddział PTTK albo sam uczeń bezpośrednio do organizatora konkursu na powyższy adres mailowy.
 6. Zgłaszający jest odpowiedzialny za poprawność zgłaszanych danych. Błędnie podany email uniemożliwi uczestnictwo w konkursie.
 7. Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko, wiek i e-mail uczestnika oraz nazwę szkoły (w przypadku szkoły funkcjonującej w zespole szkół, również nazwę zespołu szkół).
 8. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 marca 2024
 9. W dniu konkursu każdy uczestnik otrzyma drogą mailową indywidualny kodu dostępu do testu.
 10. Liczba uczestników ograniczona. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decyduje data przesłania zgłoszenia.
 PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rozpoczęcie rozwiązywania testu o godz. 10:00, czas na rozwiązywanie testu – 60 min.
 2. Test składa się ze 85 pytań:
 • krajoznawczych (30 pytań z wiedzy o Polsce oraz 10 pytań dotyczących województwa mazowieckiego),
 • turystyczno-topograficznych (10 pytań o tematyce turystycznej, 5 pytań z topografii, 5 pytań dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 5 pytań z udzielania pierwszej pomocy),
 • dotyczących rozpoznawania obiektów krajoznawczych (20 obiektów zabytkowych z terenu Polski do rozpoznania na zdjęciach).
 1. Konkurs dla szkół specjalnych. Rozpoczęcie rozwiązywania testu o godz. 10:00, czas na rozwiązywanie testu – 60 min.
 2. Test składa się ze 35 pytań:
 • krajoznawczych (5 pytań dotyczących województwa mazowieckiego, 10 pytań z wiedzy o Polsce),
 • z wiedzy turystycznej (5 pytań o tematyce turystycznej, 5 pytań z dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 5 pytań z udzielania pierwszej pomocy),
 • dotyczących rozpoznawania obiektów krajoznawczych (5 obiektów zabytkowych z terenu Polski do rozpoznania).
 1. Każdy z testów jest testem jednokrotnego wyboru, należy wybrać jedną prawidłową odpowiedź z 4 podanych.
 2. Na pytania testowe należy odpowiadać w podanej kolejności. Po przejściu do kolejnego pytania nie jest możliwy powrót do pytania poprzedniego.
 
ZALECANA LITERATURA: 
 • Polska ilustrowany przewodnik, Maria i Przemysław Pilich, wyd. MUZA, 2007,
 • Kanon krajoznawczy Polski, Włodzimierz Łęcki, wyd. PTTK „Kraj”, 2000,
 • Kanon krajoznawczy woj. Mazowieckiego, wyd. MFO PTTK oraz Samorząd Woj. Mazowieckiego, 2018,
 • Kanony krajoznawcze: woj. kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego
 • Polska jest naj...., Joanna Włodarczyk, wyd. ARTI, 2011,
 • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, wyd. PWN,
 • Polska 52 trasy, wydawnictwo Pascal, Bielsko – Biała 2011
NAGRODY, DYPLOMY: 
 1. Za najlepsze wyniki w Konkursie laureaci w poszczególnych kategoriach (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła specjalna) otrzymają dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz nagrody. Podsumowanie planowane jest na 12 kwietnia 2024 r.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie z informacją o uzyskanych wynikach.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na wskazany przez nich adres e-mail o możliwościach odbioru/wręczenia nagrody.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z przyznaniem nagród.
 2. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne, które nie dotyczą działania platformy testowej.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień i interpretacji Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Konkurs nie jest wpisany na listę tzw. konkursów kuratoryjnych realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1036).
 5. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
Zarząd Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK

Warszawa, 8.01.2024 r.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this