Załącznik do uchwały Zarządu Głównego PTTK
nr 287/XIX/2022 z dnia 29 października 2022 r.

 

R E G U L A M I N

MAZOWIECKIEGO FORUM ODDZIAŁÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
(tekst uchwalony na ZP MFO PTTK w dniu 3 września 2022 r.)

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§
1.

 1. Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (dalej „MFO PTTK”) jest jednostką regionalną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (dalej „PTTK” lub „Towarzystwo”).
 2. MFO PTTK działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz postanowienia Statutu PTTK wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000100817.
 3. MFO PTTK posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000269647.
 4. MFO PTTK jest kontynuacją działającego w latach 1998-2006 dobrowolnego porozumienia Oddziałów PTTK województwa mazowieckiego o nazwie Mazowieckie Forum Oddziałów.
 5. MFO PTTK jest jednostką terenową Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§2.

 1. MFO PTTK zrzesza oddziały PTTK z terenu województwa mazowieckiego.
 2. Terenem działania MFO PTTK jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§3.

 1. MFO PTTK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele działania są zbieżne z celami działania PTTK.
 2. MFO PTTK może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów statutowych MFO PTTK i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§4.

 1. Realizując cele statutowe, MFO PTTK opiera się na społecznej pracy swoich działaczy oraz wolontariuszy.
 2. Do prowadzenia swoich spraw MFO PTTK może powołać Biuro MFO PTTK (dalej „Biuro”).

§5.

 1. MFO PTTK może używać nazwy i znaku organizacyjnego PTTK zgodnie ze Statutem PTTK i innymi przepisami Towarzystwa.
 2. MFO PTTK używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zaś w środku: MFO oraz innych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2
CEL I SPOSÓB DZIAŁANIA
§
6.

MFO PTTK realizuje cele określone w rozdziale II i art. 82 ust. 2 Statutu PTTK a w szczególności:

 1. Reprezentuje PTTK wobec wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, urzędów, instytucji i organizacji w granicach udzielanych pełnomocnictw.
 2. Inspiruje, inicjuje i wspomaga działalność programową i gospodarczą oddziałów oraz realizuje wspólne przedsięwzięcia.
 3. Integruje i koordynuje działania oddziałów PTTK w województwie mazowieckim.
 4. Udziela pomocy oddziałom PTTK w realizacji zadań statutowych.
 5. Podejmuje inne zadania zlecone przez Zarząd Główny PTTK.

 

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI
§
7.

 1. Członkami zwyczajnymi MFO PTTK mogą być oddziały PTTK z terenu województwa mazowieckiego, których Zarządy podjęły uchwały o przystąpieniu do MFO PTTK.
 2. Członkowie zwyczajni działają poprzez swoich delegatów (dalej „Delegaci”) wybranych zgodnie z postanowieniami Ordynacji Wyborczej zatwierdzonej przez Zarząd Główny
 3. Członek zwyczajny MFO PTTK, poprzez swoich przedstawicieli i Delegatów, ma prawo:
  • wybierać władze MFO PTTK,
  • zgłaszać do władz PTTK i MFO PTTK wnioski dotyczące działalności MFO PTTK,
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zgromadzeniu Przedstawicieli MFO PTTK,
  • uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez MFO PTTK,
  • wglądu do protokołów Zgromadzeń Przedstawicieli i sprawozdań z działalności MFO PTTK,
  • korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa MFO PTTK.
 1. Oddział PTTK może wystąpić z MFO PTTK w dowolnym terminie na podstawie uchwały zarządu oddziału, jest jednak obowiązany do dokończenia wspólnie podjętych działań w ramach przydzielonych zadań.
 2. Oddział może być pozbawiony członkostwa w MFO PTTK na skutek nieprzestrzegania uchwał MFO PTTK, braku aktywności, działania na szkodę MFO PTTK, niepłacenia uchwalonych składek.
 3. Uchwały MFO PTTK nie mogą naruszać osobowości prawnej oddziałów do niego należących.

§8.

Do statutowych obowiązków członków MFO PTTK należy:

 1. stosowanie się do postanowień Statutu PTTK,
 2. stosowanie się do postanowień regulaminu MFO PTTK oraz uchwał władz MFO PTTK,
 3. realizacja celów statutowych,
 4. godne reprezentowanie MFO PTTK i dbanie o jego dobre imię,
 5. regularne opłacanie składek członkowskich,
 6. upowszechnianie działań MFO PTTK w swoich środowiskach i województwie.

 

Rozdział 4
WŁADZE I ORGANY DORADCZE
§
9.

 1. Władzami MFO PTTK są:
  • Zgromadzenie Przedstawicieli,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz MFO PTTK trwa 4 lata i jest zgodna z kadencją władz naczelnych Towarzystwa.
 2. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna MFO PTTK mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli
§
10.

 1. Zgromadzenie Przedstawicieli MFO PTTK (dalej „Zgromadzenie”) jest najwyższą władzą MFO PTTK, może być zwyczajne zwoływane raz na cztery lata lub nadzwyczajne. Ponadto dla przekazania ważnych informacji mogą być zwołane, nie częściej niż raz w roku, spotkania przedstawicieli członków MFO PTTK.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd MFO PTTK przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Głównego, komisji rewizyjnej, 1/3 członków zwyczajnych MFO.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd MFO PTTK w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.
 4. W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu biorą udział delegaci wybrani na ostatnie Zgromadzenie, chyba że członkowie zwyczajny MFO PTTK wybiorą nowych delegatów według obowiązującej ordynacji wyborczej.
 5. Zgromadzenie może być zwoływane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
 6. Zgromadzenie obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 7. Zgromadzenie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
 8. Zgromadzenie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu MFO PTTK, do której załączniki stanowią: rozdzielnik mandatów i projekt regulaminu obrad.
 9. W uchwale zwołującej Zgromadzenie powinien być podany termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 10. Delegaci oraz Członkowie MFO PTTK powinni zostać zawiadomieni o terminie Zgromadzenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia.
 11. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 10, należy podać termin i miejsce Zgromadzenia, proponowany porządek i regulamin obrad oraz wskazać termin i miejsce, w którym uczestnicy mogą zapoznać się ze sprawozdaniami z działalności władz MFO PTTK. W przypadku obrad nad zmianami w regulaminie do zawiadomienia skierowanego do uczestników z głosem decydującym musi być dołączony projekt tego dokumentu.

§11.

 1. W Zgromadzeniu udział biorą:
  • z głosem decydującym Delegaci wybrani na zjazdach oddziałów członków zwyczajnych MFO PTTK według zasady: jeden Delegat z każdego oddziału plus jeden Delegat na każdą rozpoczętą liczbę stu członków zwyczajnych PTTK z opłaconą składką członkowską powyżej stu członków. Rozdzielnik mandatów uchwala Zarząd MFO PTTK.
  • z głosem doradczym:
   1. członkowie honorowi PTTK z terenu województwa mazowieckiego,
   2. członkowie władz naczelnych PTTK,
   3. członkowie ustępujących władz, o ile nie są Delegatami,
   4. przewodniczący wojewódzkich komisji i kolegiów,
   5. osoby zaproszone.
 1. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w Zgromadzeniu są:
  • dla osób uczestniczących z głosem decydującym: legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską za dany rok, mandat delegata oraz zaproszenie,
  • dla osób uczestniczących z głosem doradczym – zaproszenie.
 1. Mandaty wydawane są delegatom w dniu Zgromadzenia na podstawie podpisanej listy obecności delegatów, sporządzonej w oparciu o odpowiednie protokoły wyboru delegatów.
 2. Mandaty delegatów na Zgromadzenie zachowują ważność przez okres trwania kadencji władz.

§12.

 1. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
  • ustalanie głównych kierunków działania w okresie kadencji,
  • uchwalenie regulaminu MFO PTTK i jego zmian,
  • wybór władz MFO PTTK oraz określanie ich liczebności,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej MFO PTTK,
  • udzielanie absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, poszczególnym członkom Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej,
  • rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Delegatów i władze naczelne,
  • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu MFO PTTK i przeznaczeniu jego majątku,
  • rozpatrywanie wniosków członków zwyczajnych MFO PTTK.
 1. Tryb przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał, wyboru władz i Delegatów określa w sposób szczegółowy regulamin obrad, uchwalony przez Zgromadzenie.
 2. Prawomocność zgromadzenia stwierdza komisja mandatowa wybrana przez to Zgromadzenie.
  1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone statutem PTTK lub regulaminem MFO PTTK.

§13.

 1. Prawo kandydowania do władz MFO PTTK przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK z oddziałów należących do MFO PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK. Członkowie zwyczajni PTTK realizują prawa wyborcze w macierzystym oddziale PTTK, w którym znajduje się ich deklaracja członkowska w chwili podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Nie mogą kandydować do władz MFO PTTK na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu MFO PTTK, którzy nie uzyskali absolutorium.
 2. Kandydatów do władz mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej delegaci biorący udział w obradach Zgromadzenia z głosem decydującym.
 3. Listę kandydatów, o których mowa w ust. 2, tworzy komisja wyborcza na podstawie zgłoszeń delegatów Zgromadzenia. Kandydaci zgłaszani do określonego rodzaju władz muszą spełniać wymagania dotyczące członków władz określone w Statucie PTTK.

§14.

 1. Wybory władz MFO PTTK odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Wybory do władz MFO PTTK przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród delegatów Zgromadzenia posiadających głos decydujący.
 3. Komisja skrutacyjna przeprowadza wybory, o których mowa w ust. 2, zgodnie z regulaminem MFO PTTK oraz regulaminem obrad.
 4. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz MFO PTTK.
 5. Wybory do władz MFO PTTK odbywają się za pomocą kart wyborczych, przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
 6. Na karcie wyborczej komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz MFO PTTK.
 7. Przy nazwie wybieranego rodzaju władzy MFO PTTK winna być podana ustalona liczba członków wybieranych do danego rodzaju władzy MFO PTTK.

§15.

 1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania spośród obecnych na zebraniu według listy obecności.
 2. Głos na danego kandydata oddawany jest przez pozostawienie nieskreślonego nazwiska i imienia na karcie wyborczej.
 3. Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli został oddany przy pomocy karty wyborczej oraz liczba nieskreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.
 4. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 5. Jeżeli w wyborach do władz nie wybrano pełnej liczby członków władz, przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
  • W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, wynikających z kolejności, uzyskało równą liczbę głosów na brakujące miejsce lub miejsca, a jednocześnie więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory między tymi kandydatami.
  • W przypadku braku kandydatów z odpowiednią większością głosów, do wyborów dopuszcza się tylko kandydatów, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
  • O wyborze w wyborach uzupełniających decyduje zwykła większość głosów.
 6. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w ust. 5 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykła większość głosów

§16.

 1. Podstawowymi dokumentami Zgromadzenia są:
  • regulamin i porządek obrad uchwalony przez zgromadzenie,
  • uchwała Zarządu MFO PTTK w sprawie rozdzielnika mandatów dla zjazdów oddziałów,
  • protokół z obrad zgromadzenia podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza,
  • uchwały, wnioski i postulaty zgromadzenia,
  • protokoły komisji mandatowej dotyczące prawomocności zgromadzenia,
  • protokół komisji wyborczej,
  • protokoły komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru władz MFO PTTK,
  • protokoły komisji skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybranych władz MFO PTTK.
 1. Zarząd MFO PTTK przesyła do Zarządu Głównego PTTK dokumentację, o której mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty zakończenia zgromadzenia.
 2. Zarząd MFO PTTK zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” z późniejszymi zmianami jest obowiązany o zmianach we władzach niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy, a w terminie 14 dni od chwili zakończenia zgromadzenia organ nadzorujący.

 

Zarząd

§17.

 1. Organem kierującym działalnością MFO PTTK jest Zarząd MFO PTTK, działający zgodnie z niniejszym regulaminem. Zarząd odpowiada za swoją pracę przed Zgromadzeniem.
 2. Zarząd MFO PTTK składa się z 5 – 9 członków, w tym prezesa, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
 3. Zebrania konstytuujące Zarząd MFO PTTK powinny się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad Zgromadzenia. W przypadkach wyjątkowych w dni następne, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia Zgromadzenia. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad Zgromadzenia.
 4. Wybory prezesa zarządu MFO PTTK odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.
 5. Wybory prezesa zarządu przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z członków komisji skrutacyjnej Zgromadzenia.
 6. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu MFO PTTK.
 7. Po rozdaniu przez komisję, o której mowa w ust. 5, kart do głosowania zawierających nazwiska i imiona wszystkich wybranych członków zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, uprawnieni do głosowania dokonują wyboru prezesa zarządu przez pozostawienie na karcie nieskreślonego nazwiska i imienia osoby, na którą oddają swój głos.
 8. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 9. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 10. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek nowo wybranego prezesa według zasad określonych w ust. 7- 9.
 11. Postanowienia ust. 4-10 stosuje się odpowiednio do ukonstytuowania komisji rewizyjnej.

§18.

 1. Do zakresu działań Zarządu MFO PTTK należy:
  • koordynowanie realizacji zadań określonych w § 6 niniejszego regulaminu,
  • kierowanie działalnością MFO PTTK w okresie pomiędzy Zgromadzeniami,
  • wykonywanie uchwał i postanowień Zgromadzenia,
  • koordynowanie wspólnej działalności programowej i gospodarczej oddziałów członków zwyczajnych MFO PTTK,
  • reprezentowanie PTTK wobec wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, urzędów, instytucji i organizacji w granicach udzielanych pełnomocnictw oraz zgodnie z postanowieniami Statutu PTTK,
  • zarządzanie posiadanymi środkami finansowymi oraz majątkiem,
  • uchwalanie budżetu rocznego oraz zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania,
  • sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności,
  • składanie sprawozdań za okres kadencji na Zgromadzeniu z prowadzonych działań, w tym działalności finansowej,
  • uchwalanie wysokości składki rocznej dla członków zwyczajnych,
  • przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych,
  • przyjmowanie zasad wynagradzania zatrudnianych pracowników,
  • powołanie Biura, ustalenie zasad i regulaminu jego działania,
  • przygotowanie Zgromadzeń,
  • powoływanie komisji i zespołów oraz przyjmowanie ich regulaminów.
 1. Posiedzenia Zarządu MFO PTTK odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu MFO PTTK zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu MFO PTTK, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa.
 3. Zarząd MFO PTTK oraz komisje działają społecznie, dokonując podziału zadań między poszczególnych członków.

 

Komisja Rewizyjna
§
19.

 1. Komisja Rewizyjna MFO PTTK jest organem kontrolującym całokształt działalności MFO PTTK, składa się 3 – 5 członków wybranych przez Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna MFO PTTK wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna MFO PTTK działa w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wytyczne (regulamin) uchwalone przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej MFO PTTK należy w szczególności:
  • badanie i analizowanie całokształtu działalności MFO PTTK, w tym sprawozdań Zarządu MFO PTTK rocznych i za kadencję,
  • wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobu i terminów usunięcia nieprawidłowości,
  • składanie Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności,
  • wnioskowanie o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu MFO PTTK pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

 

Rozdział 5
MAJĄTEK
§
20.

 1. Majątek MFO PTTK stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
 2. Majątek MFO PTTK pochodzi z następujących źródeł:
  • składek członkowskich,
  • wpływów z działalności gospodarczej, w tym z mienia nieruchomego i ruchomego,
  • dotacji, subwencji, spadków, zapisów i darowizn,
  • ofiarności publicznej.
 1. MFO PTTK może uzyskać pomoc finansową od Zarządu Głównego PTTK, na warunkach uznania ZG PTTK.
 2. Działalność MFO PTTK prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy.
 3. Funduszami i majątkiem MFO PTTK zarządza Zarząd MFO PTTK, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz przepisami wydanymi przez Zarząd Główny PTTK.
 4. Zarząd MFO PTTK w swoich działaniach może korzystać z pracy wolontariuszy. Osoby obsługujące Biuro mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Zarząd MFO PTTK.
 5. MFO PTTK nie pokrywa koszty uczestnictwa swoich przedstawicieli w zebraniach: MFO PTTK, Zarządu MFO PTTK oraz komisji i zespołów, z wyjątkiem imprez i spotkań, dla których Zarząd MFO PTTK ustali inny sposób partycypowania uczestników w kosztach.

§21.

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków MFO PTTK oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród grona obejmującego: prezesa, wiceprezesów, skarbnika, sekretarza lub innych umocowanych przez zarząd jego członków. Zarząd MFO PTTK uchwałą może upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych, podejmowanych w granicach umocowania.
 2. Zgodnie z art. 90 Statutu PTTK, PTTK nie odpowiada za zobowiązania oddziałów i jednostek regionalnych, a oddziały i jednostki regionalne nie odpowiadają za zobowiązania PTTK, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych. Jednostki regionalne nie odpowiadają za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie odpowiadają za zobowiązania jednostek regionalnych, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

Rozdział 6
MIANA REGULAMINU I ROZWIĄZANIE
§22.

 1. Zmiany regulaminu MFO PTTK wymagają uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie MFO PTTK następuje uchwałą Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu MFO PTTK Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji. Majątek w przypadku likwidacji staje się mieniem PTTK.

 

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§
23.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu PTTK, przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1327 z późniejszymi zmianami)..
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu MFO PTTK.
 3. Niniejszy regulamin został uchwalony w Kozienicach w dniu 3 września 2022 roku przez Zgromadzenie Przedstawicieli Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK i wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

 

Uchwała nr 287/XIX/2022
Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK

 Na podstawie art. 82 ust. 3 Statutu PTTK Zarząd Główny PTTK postanawia:

§1

Zatwierdzić Regulamin Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK w dniu 3 września 2022 roku, stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Uchyla się uchwałę ZG PTTK nr 236/XVIII/2016 z dnia 10.12.2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK

Regulamin k19_u287_20221029 – pobierz
Regulamin k19_u287_z01_20221029 – pobierz

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this