A+ A A-

Regulamin Konkursu na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny Województwa Mazowieckiego

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK (ul. Senatorska 11,   00-075 Warszawa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.mfo.pttk.pl).
 2. Konkurs jest kontynuacją, na szczeblu województwa, konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

II. Cele i zadania Konkursu

 1. Popularyzacja uprawiania turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej w kategorii wiekowej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze, edukacyjne i zdrowotne.
 2. Wpływanie na rozwój, doskonalenie oraz popularyzację form i metod młodzieżowej działalności turystycznej, poprzez wyłanianie i nagradzanie najlepszych, najaktywniejszych turystycznie grup dzieci i młodzieży.
 3. Inspirowanie powstawania i realizacji ciekawych programów pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w krajoznawstwie i turystyce szkolnej.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Jako Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny (dalej Klub) rozumiane są: kluby, koła, drużyny, kręgi i grupy turystyczne, kompanie turystyczne, itp. skupiające młodzież i działające na polu turystyki i krajoznawstwa szkolnego.
 2. Kluby przystępujące do Konkursu są zobowiązane do wypełnienia druku ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu. Ankieta musi być podpisana przez Dyrektora/Kierownika placówki, przy której działa Klub oraz opiekuna. Wszystkie załączniki do ankiety, powinny mieć formę elektroniczną (nie należy przesyłać kronik).
 3. Klub zgłaszany do udziału w Konkursie działać powinien przez minimum rok.
 4. Minimalna liczebność Klubu to 10 osób.
 5. Klub musi być zarejestrowany w jednej z organizacji pozarządowych lub przez dyrekcję szkoły i posiadać pełnoletniego opiekuna. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać pełne informacje o zgłoszonej placówce (nazwiska opiekunów, przełożonych, dane adresowe, telefony, adresy e-mail, itp.) i powinno być potwierdzone przed dyrektora szkoły. Zgłoszenie należy wypełnić wg wzoru stanowiącego aneks do niniejszego regulaminu (ankieta konkursowa).
 6. Uczestniczące w Konkursie Kluby klasyfikowane będą w 3 kategoriach wiekowych:
 • szkół podstawowych,
 • gimnazjów,
 • szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Klub może grupować dzieci i młodzież z różnych kategorii wiekowych, jednak warunkiem startowania w określonej kategorii jest minimum 75% udział dzieci lub młodzieży w wieku dla kategorii właściwym.
 2. Konkurs skierowany jest również do szkół specjalnych mających pod opieką dzieci niepełnosprawne.
 3. Kluby skupiające dzieci niepełnosprawne występują w określonej kategorii wiekowej w wieku właściwym dla szkoły.

IV. Założenia organizacyjne

 1. Konkurs obejmuje działalność Klubu w ciągu całego roku szkolnego 2012/ 2013 i wakacji bezpośrednio po nim następujących.
 2. Wypełniona ankieta (zgłoszenie do Konkursu) wraz z załącznikami powinna zostać przesłana do organizatora w terminie do 15 grudnia 2013 r. Decyduje data wpływu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca stycznia 2014 r.
 1. Nadesłane ankiety oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Zarząd Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK.
 2. Komisja konkursowa, decyzję o wyłonieniu najlepszych Klubów podejmować będzie w oparciu o ankietę konkursową oraz materiały dokumentujące ich osiągnięcia (m.in. strony internetowe, fotografie kronik, gablot, dyplomów), które powinny być dołączone do ankiety na płycie CD lub przekazane w formie elektronicznej.

V. Kryteria oceny w konkursie

Podstawą oceny całokształtu działalności Klubu są przedstawione niżej zagadnienia.

 1. Liczba członków Klubu, w tym członków PTTK. 1-15 punktów.
 2. Organizowanie, dla siebie i innych, form aktywnego wypoczynku promujących krajoznawstwo i turystykę szkolną (rajdy, złazy, zloty, spływy itp.). 1-15 punktów.
 3. Udział w imprezach innych organizatorów (rajdy, złazy, zloty, spływy itp.). 1-10 punktów.
 4. Wpływ Klubu na działalność turystyczno krajoznawczą we własnej szkole oraz udział w realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 1-10 punktów.
 5. Sposoby propagowania turystycznego sposobu życia w swoim środowisku. 1-10 punktów.
 6. Zdobyte odznaki, sprawności, uprawnienia związane z turystyką kwalifikowaną. 1-10 punktów.
 7. Osiągnięcia indywidualne członków oraz całego Klubu: udział i zajęte miejsca w regionalnych i ogólnopolskich imprezach, turniejach, konkursach, przeglądach, akcjach i innych formach rywalizacji związanych z szeroko pojętą turystyką i krajoznawstwem. 1-15 punktów.
 8. Działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz opieki nad dziedzictwem kulturowym, w tym nad zabytkami związanymi z historią swego otoczenia i regionu. 1-10 punktów.
 9. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, władzami i innymi lokalnymi partnerami przy realizacji swojego programu turystycznego. 1-10 punktów.
 10. Inne udokumentowane osiągnięcia Klubu i jego członków w dziedzinach tematycznie nawiązujących do turystyki i krajoznawstwa jak np. fotografia krajoznawcza, piosenka turystyczna i inne. 1-10 punktów.
 11. Ciekawy, oryginalny sposób dokumentowania działalności Klubu. 1-10 punktów.

VI. Nagrody

Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, na wniosek komisji konkursowej, przyzna dyplomy i nagrody, które zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu.

VII. Uwagi końcowe

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w nim zmian przysługuje organizatorom Konkursu.
 2. Regulamin niniejszy zatwierdzony przez Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK w dniu 16 listopada 2013 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Pliki do pobrania:


Ostatnio zmienianysobota, 18 styczeń 2014 22:31
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy

Zaloguj się lub Utwórz konto